ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนธันวาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน
  • ตามภาคท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นจากการจัดกิจกรรมต่อเนื่องและเทศกาลช่วงปลายปี ประกอบกับตลาดแรงงานปรับดีขึ้น และรายได้ภาคเกษตรยังขยายตัวสูง ช่วยให้การบริโภคอยู่ในทิศทางฟื้นตัว แม้ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพ
  • ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง

จากด้านราคาชะลอลง โดยราคาข้าวเปลือกซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคามันสำปะหลัง และปศุสัตว์ชะลอลง ด้านผลผลิตขยายตัว จากข้าวเปลือกเจ้านาปี มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงานตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว

ตามการผลิตเพื่อส่งออกในหมวดเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า หมวดเครื่องดื่มหดตัวจากโรงงานบางแห่งปิดสายการผลิตชั่วคราวและหมวดอาหารบางส่วนที่วัตถุดิบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

จากการจัดกิจกรรมและเทศกาลในช่วงปลายปี ประกอบกับอากาศที่หนาวเย็นกว่าปีก่อน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้น สะท้อนจาการเดินทางทั้งทางบกและอากาศเพิ่มขึ้น ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง และมีการเปิดเส้นทางบินตรงเพิ่มเติม

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวชะลอลง

ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคปรับลดลงเล็กน้อย ตามราคาสินค้าที่สูงต่อเนื่อง ขณะที่หมวดยานยนต์ชะลอลง หลังเร่งส่งมอบไปแล้วในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี หมวดบริการยังขยายตัวตามภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อย

จากการนำเข้าสินค้าทุนของการผลิตเพื่อส่งออกหดตัวต่อเนื่อง ตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ประกอบกับยอดจำหน่ายเครื่องจักรและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอลง อย่างไรก็ดี การลงทุนก่อสร้างปรับดีขึ้นจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตามการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ขยายตัวชะลอลง โดยการส่งออกทุเรียนสดและลำไยสดไปจีนตอนใต้ขยายตัวดี ขณะที่การส่งออกไปเมียนมากลับมาหดตัวในหลายหมวดสินค้า อาทิ เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าและสิ่งทอ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า และเครื่องดื่ม จากสถานการณ์ความไม่สงบ และแรงกดดันจากเงินจัตอ่อนค่า การนำเข้า ขยายตัวชะลอลง ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว กลับมาหดตัว อย่างไรก็ดี การนำเข้าผลไม้และผักจากจีนขยายตัวดี ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศ

 

อัตราเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น ตามราคาอาหารสดและราคาพลังงาน

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนผู้มีงานทำตามมาตรา 33 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มกราคม 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th