อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์แก่ผู้บริโภคและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบเพื่อเลือกใช้บริการ