Banknote Sculpture Contest: 120 years of Thai Bankntoes

​โครงการประกวดประติมากรรมจากเศษธนบัตรครบรอบ 120 ปี ธนบัตรไทย


เนื่องในโอกาส ครบรอบ 120 ปี ธนบัตรไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดประติมากรรมจากเศษธนบัตรครบรอบ 120 ปี ธนบัตรไทย 

 

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 120 ปี ธนบัตรไทย และเป็นวัตถุจัดแสดง highlight เกี่ยวกับการ recycle เศษธนบัตร ในนิทรรศการ 
 2. เพื่อส่งเสริมการนำเศษธนบัตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากเศษธนบัตร

 

แนวคิด/หัวข้อ 


 

120 ปี ธนบัตรไทย สู่รูปแบบการชำระเงินที่ยั่งยืนในอนาคต 

รางวัลชมเชย

ภาพการรับรางวัล

รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท

คือ...ความมั่นคงในชีวิต โดย คุณนันท์นภัส ชัยชนะบรรยง จาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ภาพการรับรางวัล

The Saturn of money โดย คุณภูริภัทร ขุนทองเมือง คุณสิรวิชญ์ อู่ตะเภา คุณก้องภพ พูนจีน และคุณธนบดี แสงพั้ว จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี

ภาพการรับรางวัล

ปัญญานำความสมบูรณ์และทรัพย์สมบัติ โดย คุณสิรภพ รุยปริง จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ภาพการรับรางวัล

Butterfly effect โดย คุณกฤติน แก้วยองผาง คุณชยุตม์ งามเอกอุดมพงศ์ และ คุณกมลวรรณ กาญจนรัตน์ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด


 • ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จนถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี - เอก) 
 • เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมด้วยความคิดของตนเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือจัดแสดงที่ไหนมาก่อน

ขนาดและลักษณะของผลงานประติมากรรม • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถทำได้ทั้ง 2 มิติ หรือ 3 มิติ 
 • มีความกว้าง ความยาว และ/หรือความสูง ด้านละไม่เกิน 50 cm. (ไม่รวมฐาน) 
 • ผลงานต้องแสดงให้เห็นการสร้างสรรค์งานจากเศษธนบัตรเป็นหลัก โดยมีวัสดุอื่นผสมร่วมด้วยได้ 
 • ศิลปินจะได้รับเศษธนบัตรอัดก้อนจาก ธปท. ตามที่ระบุในใบสมัคร 
 • เป็นผลงานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ โครงสร้างแข็งแรงมั่นคง พร้อมจัดแสดงในนิทรรศการ

 

หลักเกณฑ์และสัดส่วนการให้คะแนน
หัวข้อสัดส่วน (คะแนน)
1. ความคิดสร้างสรรค์25
2. ความสวยงาม ความสมบูรณ์ และการจัดองค์ประกอบ25
3. ความสอดคล้องของแนวคิด กับ ตัวผลงาน25
4. วิธีการนำเศษธนบัตรมาใช้25
รวม100
Timeline

คณะกรรมการตัดสิน

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

คุณภราดร เชิดชู

คุณภราดร เชิดชู

ประติมากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์

ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์

ผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธุดงค์ สุขเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธุดงค์ สุขเกษม

หัวหน้าสาขาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง

อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณวิระศักดิ์ มนต์แก้ว

คุณวิระศักดิ์ มนต์แก้ว

เจ้าหน้าที่ออกแบบและแกะโลหะ ชำนาญงาน (ควบ) แผนกออกแบบต้นฉบับและผลิต แม่พิมพ์ 1-2 โรงพิมพ์ธนบัตร ธปท.