กํากับระบบสถาบันการเงิน

มุ่งหาสมดุลระหว่างการพัฒนานวัตกรรมและการป้องกันความเสี่ยง โดยการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอย่างยืดหยุ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภาวะวิกฤต (resilience) ซึ่งยังคงรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา มีประสิทธิภาพ และมี เสถียรภาพ ย่อมสนับสนุน ให้เศรษฐกิจเติบโตได้ อย่างยั่งยืน

test

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินของไทย 

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการทางการเงินและการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

TEST

หน้าที่ของ ธปท. ต่อระบบสถาบันการเงิน

test

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน

กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินโดยเน้นที่หลักการเป็นที่ตั้ง (principle based) และกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยง (risk proportionality) รวมถึงจัดเตรียมกลไกรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินในภาวะวิกฤต (recovery and resolution

อ่านต่อ
test

การกํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน

รับผิดชอบงานตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ งานวิเคราะห์สถาบันการเงิน และงานประเมินแบบจำลองสถาบันการเงิน

อ่านต่อ

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ระบบการเงิน ตลาดเงิน และสถาบันการเงินมีขอบเขตธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

test