เกี่ยวกับ ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นองค์กรของรัฐ โดยมีพันธกิจ "มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง" เพื่อเอื้อให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมี​การพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

พันธกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ
Coin tree

ธนาคารกลางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจของประเทศเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ทวีความเร็วและแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ธปท. จึงได้นำเครื่องมือ OKRs (Objective and Key Results) มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำคัญรายปี เพื่อรองรับบริบทสภาพแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว พร้อมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ๆ และยังคงทำหน้าที่ของ ธปท. ได้อย่างเท่าทันในโลกที่ท้าทายกว่าเดิม

อ่านต่อ
อ่านต่อ

TRANS

FOR

MATIVE

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และเสถียรภาพระบบการชำระเงิน

fcc

ประวัติธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2485 จากการเปลี่ยนฐานะของสำนักงานธนาคารชาติไทยให้เป็นธนาคารกลาง โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ทรงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการพระองค์แรกของ ธปท. 

fcc

ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

ประวัติของผู้ว่าการของธนาคารแห่งประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ
อ่านต่อ

Former

Gover
nors

ความยั่งยืน

ธปท. ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยบูรณาการงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าไปในกระบวนการทำงานและการดำเนินงานตามพันธกิจ

fcc

ร่วมงานกับเรา

ทำงานที่แบงก์ชาติจะให้ประสบการณ์เหนือความคาดคิด ได้ใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย และสบายใจกับการดูแล

สมัครงาน