ธนบัตรชำรุด

คลินิกธนบัตร 

รับแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

ในเดือน มิถุนายน 67

อ่านต่อ
คลินิกธนบัตร

การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

 

 • กรุงเทพ :

 ให้บริการทุกวันพุธสิ้นเดือน ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • เชียงใหม่ :

 ให้บริการทุกสิ้นเดือน ที่ศาลากลางจังหวัด

 • พิษณุโลก :

 ให้บริการทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ที่ :

- ตลาดร่วมใจ (ตลาดเทศบาล 6) เวลา 7:00-9:00 น. 

- ศาลากลางจังหวัด เวลา 10:00-13:00 น. 

 • อุบลราชธานี :

 ให้บริการทุกวันพุธสิ้นเดือน ที่ศาลากลางจังหวัด

 • ขอนแก่น :

 ให้บริการทุกวันพุธทุกสัปดาห์ ที่หม่องเฮียนฮู้ ธปท.

 • นครราชสีมา :

 ให้บริการ :

- ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน ที่ตลาดสุรนารี

- ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน ที่ ร.พ. ค่ายสุรนารี 

 • ระยอง :

ให้บริการ :

- ทุกวันพุธแรกของเดือน ที่ โลตัส ระยอง เวลา 15:00-18:00 น. 

- ทุกวันพฤหัส ที่ 2 ของเดือน ที่ ตลาดลุงหนู จ.ระยอง เวลา 14:00-18:00 น.  

- ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ที่ หน้าสนาม อบจ. ระยอง เวลา 7:30-14:00 น. 

 • สุราษฎร์ธานี :

 ให้บริการทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ที่ศาลากลางจังหวัด

 • หาดใหญ่ :

 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน ที่ ตลาดจตุรัสนครหาดใหญ่ (พลาซ่า)

 • ธนาคารออมสินทั่วประเทศ (ให้บริการในเวลาทำการทุกวัน)
 • ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (ให้บริการเฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า

 

 • การติดตามคำร้องเบื้องต้นด้วยตนเอง คลิก
 • แบบฟอร์มขอติดตามคำร้อง - รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันและเวลาทำการ คลิก

สถานที่แลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด
 1. กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​
 2. กรณีต้องเขียนคำร้อง 
 • ได้แก่ ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน ธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน หรือธนบัตรที่ต้องการการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ
 • ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน
 • ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณา และโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้อง
 • กรณีธนบัตรชำรุดที่ยากต่อการตรวจพิสูจน์ หรือมีเหตุให้ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ธปท. อาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ไม่เกิน  60 วัน นับแต่วันที่ ธปท. ได้รับคำร้องขอแลกธนบัตรชำรุด

 

สำหรับธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องดำเนินการดังนี้ 

 1. นำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) กรณีธนบัตรชำ​รุดที่เกิดจากไฟไหม้เกรียม ต้องแนบใบแจ้งความการเกิดเพลิงไหม้ด้วย 
 2. นำธนบัตรและใบคำร้องมาติดต่อขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร หรือศูนย์จัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ภาพตัวอย่างธนบัตรชำรุดต่างๆ

ลักษณะของธนบัตรชำรุด

1. ธนบัตรครึ่งฉบับ

ธนบัตรขาดครึ่งฉบับ

ธนบัตรครึ่งฉบับ

ธนบัตรครึ่งฉบับ คือ ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น 

หลักเกณฑ์การรับแลก - ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับ ได้ครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น โดยต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

2. ธนบัตรต่อท่อนผิด

ธนบัตรต่อท่อนผิด

ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน  

หลักเกณฑ์การรับแลก - ถ้าไม่เกินสองท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกัน ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ในกรณีที่ธนบัตรชำรุดขาดออกจากกันมากกว่าสองท่อน จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด 

ธนบัตรต่อท่อนผิด

3. ธนบัตรขาดวิ่น

ธนบัตรขาดวิ่น

ธนบัตรขาดวิ่น

ธนบัตรขาดวิ่น คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป 

หลักเกณฑ์การรับแลก - ​หากส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล และมีสภาพที่จะไม่เสียหายจากการจัดส่ง  ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น 

4. ธนบัตรลบเลือน

ธนบัตรลบเลือน

ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความ 

หลักเกณฑ์การรับแลก - หากการลบเลือนนั้น ไม่ถึงกับทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง โดยให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ซึ่งในกรณีนี้จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล

ธนบัตรลบเลือน

สถานที่​หน่วยงานเบอร์ติดต่อ
กรุงเทพฯ​งานตรวจพิสูจน์ธนบัตรโทร 0-2356-8736 -37 
ระยอง​​ศูนย์จัดการธนบัตร ระยองโทร 0-2356-8810
​เชียงใหม่​ศูนย์จัดการธนบัตร เชียงใหม่โทร 0-5393-1028
​พิษณุโลก​ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลกโทร 0-2356-8845
​ขอนแก่น​ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่นโทร 0-2356-8988
​นครราชสีมา​ศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมาโทร 0-2356-8870
​อุบลราชธานี​ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานีโทร 0-2356-8900
หาดใหญ่​ศูนย์จัดการธนบัตร หาดใหญ่โทร 0-2356-8963
สุราษฎร์ธานีศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี โทร 0-2356-8930