ธนบัตรชำรุด

 

 

ธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2501 มาตรา 18 จำ​แนกไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

<p>ลักษณะของธนบัตรชำรุด</p>

1. ธนบัตรครึ่งฉบับ

ธนบัตรขาดครึ่งฉบับ

ธนบัตรครึ่งฉบับ

ธนบัตรครึ่งฉบับ คือ ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น 

หลักเกณฑ์การรับแลก - ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับ ได้ครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น โดยต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

2. ธนบัตรต่อท่อนผิด

ธนบัตรต่อท่อนผิด

ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน  

หลักเกณฑ์การรับแลก - ถ้าไม่เกินสองท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกัน ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ในกรณีที่ธนบัตรชำรุดขาดออกจากกันมากกว่าสองท่อน จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด 

ธนบัตรต่อท่อนผิด

3. ธนบัตรขาดวิ่น

ธนบัตรขาดวิ่น

ธนบัตรขาดวิ่น

ธนบัตรขาดวิ่น คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป 

หลักเกณฑ์การรับแลก - ​หากส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล และมีสภาพที่จะไม่เสียหายจากการจัดส่ง  ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น 

4. ธนบัตรลบเลือน

ธนบัตรลบเลือน

ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความ 

หลักเกณฑ์การรับแลก - หากการลบเลือนนั้น ไม่ถึงกับทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง โดยให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ซึ่งในกรณีนี้จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล

ธนบัตรลบเลือน

การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

 • ธนาคารออมสินทั่วประเทศ (ให้บริการในเวลาทำการทุกวัน)
 • ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (ให้บริการเฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า)
 • คลินิกธนบัตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1  ทุกวันพุธ สุดท้ายของเดือน เวลา 10:00 - 15:00 น.

 

สถานที่แลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด
คลินิกธนบัตร ศรร

 1. กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​
 2. กรณีต้องเขียนคำร้อง 
 • ได้แก่ ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน ธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน หรือธนบัตรที่ต้องการการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ
 • ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน
 • ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณา และโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้อง
 • กรณีธนบัตรชำรุดที่ยากต่อการตรวจพิสูจน์ หรือมีเหตุให้ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ธปท. อาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ไม่เกิน  60 วัน นับแต่วันที่ ธปท. ได้รับคำร้องขอแลกธนบัตรชำรุด

 

สำหรับธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องดำเนินการดังนี้ 

 1. นำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) กรณีธนบัตรชำ​รุดที่เกิดจากไฟไหม้เกรียม ต้องแนบใบแจ้งความการเกิดเพลิงไหม้ด้วย 
 2. นำธนบัตรและใบคำร้องมาติดต่อขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร หรือศูนย์จัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ภาพตัวอย่างธนบัตรชำรุดต่างๆ

สถานที่​หน่วยงานเบอร์ติดต่อ
กรุงเทพฯ​งานตรวจพิสูจน์ธนบัตรโทร 0-2356-8736 -37 
ระยอง​​ศูนย์จัดการธนบัตร ระยองโทร 0-2356-8810
​เชียงใหม่​ศูนย์จัดการธนบัตร เชียงใหม่โทร 0-5393-1028
​พิษณุโลก​ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลกโทร 0-2356-8845
​ขอนแก่น​ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่นโทร 0-2356-8988
​นครราชสีมา​ศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมาโทร 0-2356-8870
​อุบลราชธานี​ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานีโทร 0-2356-8900
หาดใหญ่​ศูนย์จัดการธนบัตร หาดใหญ่โทร 0-2356-8963
สุราษฎร์ธานีศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี โทร 0-2356-8930

 • Facebook ธนบัตรทุกเรื่อง คลิก
 • Line @BanknoteGuru คลิก
 • แบบฟอร์มติดตามคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด - รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันและเวลาทำการ คลิก
 • ระบบติดตามคำร้องแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดเบื้องต้นด้วยตนเอง คลิก