นวัตกรรมภาคการเงิน

แหล่งข้อมูลการวางภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย (Financial Landscape) ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย"