รายงานผลสำรวจ
การเข้าถึงบริการทางการเงิน

ภาคครัวเรือน

 

      ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงไว้ในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากโครงการสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี มาประเมินและติดตามระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและใช้ประกอบการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดย ธปท. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจการใช้บริการทางการเงินซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการในระบบและผู้ให้บริการนอกระบบ เพื่อให้สามารถประเมินระดับการเข้าถึงบริการทางการเงิน ช่องทางการใช้บริการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้บริการทางการเงิน