รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือน

ธปท. ติดตามพัฒนาการของภาวะเศรษฐกิจและการเงินของไทยในแต่ละเดือน รวมทั้งภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในแต่ละไตรมาส โดยวิเคราะห์จำแนกรายสาขาเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเสนอข้อมูลสถิติและเครื่องชี้สำคัญที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ธปท. จะแถลงข่าวและเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจและการเงินในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

shopping

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยรายปี

รายงานนี้สรุปภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจและการเงินในแต่ละปี โดยวิเคราะห์จำแนกรายสาขาเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเสนอข้อมูลสถิติเครื่องชี้สำคัญที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์

Typing
รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยรายปีย้อนหลัง

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2565

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2564

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2563

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2562

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2561

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2559

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2558

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2555

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2554

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2553 (ฉบับย่อ)

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2553 (ฉบับเต็ม)

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2552

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2551

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2550

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2549

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2548

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2547

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2546

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2545

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2544

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2543

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2542

 • ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2541

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

0 2283 5639

งานเศรษฐกิจมหภาค ฝศม.