ติดต่อสอบถาม

งานข้อมูลสถิติการคลัง :  โทร. 0-2283-6880, 0-2356-7326  Email: FiscalStatistics-DMD@bot.or.th