ติดต่อสอบถาม

งานเศรษฐกิจภาคเหนือ สภน. : โทร. 0-5393-1166 , 0-5393-1144 Email: nro-econ-div@bot.or.th

งานเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภอ. : โทร. 0-4391-3555 ต่อ 3540 , 0-4391-3532 ต่อ 3532 Email: NEO-Econ-Div@bot.or.th

งานภาวะเศรษฐกิจ งานเศรษฐกิจภาคใต้ สภต. : โทร. 0-7443-4890 , 0-7443-4892 Email: macro_sro@bot.or.th