ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นพื้นที่เปิด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้า​​​พระยา ซึ่งเดิมเคยเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย หอจดหมายเหตุ และพื้นที่นันทนาการ

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังเป็นการเปิดประตูบ้านของ “แบงก์ชาติ” เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนที่สนใจพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมเรื่องราวการทำหน้าที่ของเรา และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในช่วงต่าง ๆ ที่ประเทศเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนข้อคิดและบทเรียนจากบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศให้สามารถวิวัฒน์และพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับอนุชนรุ่นหลังผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนานำพาประเทศให้ก้าวหน้าไปในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

botlc
white
white bg
 • 1.

  ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

แหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลาง เช่น การบัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space), ห้องประชุม

 

เข้าชม

Library
 • 2.

  พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศผ่านหลากหลายนิทรรศการ ตั้งแต่การย้อนรอยอารยธรรมของเงินตราโลกสู่วิวัฒนาการของเงินตราไทย เชื่อมโยงกับการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ ประกอบด้วย นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร นิทรรศการเงินตรา และ นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

เข้าชม

Musuem
 • 3.

  วังบางขุนพรหม

ได้รับการยกย่องว่าเป็นวังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ประกอบด้วย 2 ตำหนัก ตำหนักใหญ่เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และตำหนักสมเด็จเดิมเป็นที่ประทับของของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระมารดา 

Bangkhunphrom Palace
 • 4.

  หอจดหมายเหตุ

แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือหลักฐานชั้นต้นสำหรับการค้นคว้าวิจัยประวัติการดำเนินงานและพัฒนาการของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคารของไทย และเป็นที่เก็บรักษาเอกสารมีคุณค่าอันเกิดจากการดำเนินภารกิจทุกด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักงานธนาคารชาติไทยเมื่อ พ.ศ. 2483 ทั้งที่เป็นต้นฉบับลายมือ เอกสารตัวพิมพ์ เอกสารดิจิทัล ภาพถ่าย แบบแปลน มัลติมีเดีย และสื่ออื่น ๆ 

 

เข้าชม

Archives Room
 • 5.

  กิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้

การเรียนรู้เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นชุมชนของผู้ที่รักการเรียนรู้ มีความสนใจที่หลากหลาย เป็นชุมชนที่มีชีวิตที่ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สนุก น่าตื่นเต้น และสร้างพลังของการแบ่งปันความคิดที่สร้างสรรค์ กิจกรรมร่วมที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของศูนย์แห่งนี้

 

เข้าชม

BOTLC Activities

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

By Boat

การเดินทางโดยเรือ - ลงท่าเรือเทเวศร์ 

ท่าเรือเทเวศร์

- เรือด่วนเจ้าพระยา : ธงสีส้ม ธงสีเขียว ธงสีเหลือง
- เรือข้ามฟาก

By Bus

เดินทางโดยรถประจำทาง - รถเมล์

1.    ป้ายหน้า ธปท. : สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 524

2.    ป้ายตรงข้าม ธปท. : สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 49, 53, 64, 65, 516, 524

3.    ป้ายวัดสามพระยา : สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 524

หม่องเฮียนฮู้

เป็นพื้นที่สาธารณะ ตั้งอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้หลายรูปแบบ มีบริการหนังสือรูปเล่ม บริการแบบ e-bood ผ่านระบบ Hibrary ของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้ง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ อาทิ พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) และ ห้องประชุม

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4391-3555 ต่อ 3566

เข้าชม
building