กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ธปท. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเงิน และติดตามภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

 

interorg building