นโยบายและแผนกลยุทธ์ระบบการชําระเงิน

นโยบายด้านการชำระเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดนโยบายด้านระบบการชำระเงิน เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนให้ระบบการชำระเงินในประเทศ​​ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าและการเงินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย กรช. ได้มีการอนุมัติแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินมาแล้ว 4 ฉบับ เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทย ได้แก่

หลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 กระแสดิจิทัลได้ส่งผลต่อระบบการเงินโลกอย่างชัดเจนและธุรกิจทางการเงินเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนมากที่สุด สำหรับด้านการชำระเงิน ธปท. ได้จัดทำ “ทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย” เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบชำระเงินในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) โดยสอดรับกับแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืนในภาพรวม และมีวัตถุประสงค์ให้ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภาคการเงินไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

แถลงข่าว ทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย (พ.ศ. 2565 – 2567)

"การชำระเงินดิจิทัลเป็นทางเลือกหลักที่เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศักยภาพ และการแข่งขันของไทย พร้อมก้าวสู่สังคมที่ใช้เงินสดน้อยลง”

Payment Directional Paper

qr_payment_policy