บทความวิจัยเชิงลึกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายสาธารณะให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้าง กลไกการทำงาน และความท้าทายของเศรษฐกิจและระบบการเงินไทยให้กับสาธารณชน และนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจสำหรับแวดวงวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาวิจัยของ ธปท. เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ธปท. ทำงานร่วมกัน รวมทั้งมีการหารือร่วมกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ตรงจุดยิ่งขึ้น​