บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication) 


รายละเอียดการรายงานและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่าง ธปท. และสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยรองรับการทำงานโดยตรงกับผู้ใช้งาน และในรูปแบบ API

ติดต่อสอบถาม

บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication) : งานข้อมูลพื้นฐานและจัดการทะเบียน : โทร. 0-2283-5196, 0-2283-5126 Email: SupportDMS@bot.or.th

รหัสมาตรฐาน : งานข้อมูลพื้นฐานและจัดการทะเบียน : โทร. 0-2283-5196, 0-2283-5143 Email: BasicDataMgtTm@bot.or.th

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลสถาบันการเงิน : งานข้อมูลสถาบันการเงิน : โทร. 0-2283-5141, 0-2356-7407 Email: DMD-FIDataT@bot.or.th

เอกสารประกอบการรายงานและเอกสารชี้แจง RDT และโครงการ Regulatory Data Transformation (RDT) : งานบริหารจัดการโครงการ RDT : โทร. 0-2356-7820 Email: RDT-pmo@bot.or.th

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน : งานข้อมูลตลาดการเงิน : โทร. 0-2283-5173, 0-2356-7331, 0-2356-7411 Email: DMD-FinMktDataT@bot.or.th

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลระบบการชำระเงิน : งานข้อมูลการชำระเงิน : โทร. 0-2283-5170, 0-2283-6898 Email: DMD-PymtDataT@bot.or.th

แบบสำรวจ : งานข้อมูลภาคต่างประเทศ : โทร. 0-2283-6852, 0-2356-7340 Email: ExSecDataTeam@bot.or.th