บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication) 

ธปท. ได้จัดบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication) เพื่อเป็นช่องทางในการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธปท. และสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้ รองรับการทำงานโดยตรงกับผู้ใช้งาน และในรูปแบบ API อีกทั้งกำหนดระบบความปลอดภัย โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) เพื่อยืนยันตัวบุคคล และเข้ารหัสข้อมูล

ติดต่อสอบถาม

บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication) : งานข้อมูลพื้นฐานและจัดการทะเบียน : โทร. 0-2283-5196, 0-2283-5126  Email: SupportDMS@bot.or.th

รหัสมาตรฐาน : งานข้อมูลพื้นฐานและจัดการทะเบียน : โทร. 0-2283-5196, 0-2283-5143  Email: BasicDataMgtTm@bot.or.th

ข้อมูลแบบสำรวจ : งานข้อมูลภาคต่างประเทศ : โทร. 0-2283-6852, 0-2356-7340  Email: ExSecDataTeam@bot.or.th

เอกสารประกอบการรายงานและเอกสารชี้แจง RDT และ โครงการ Regulatory Data Transformation (RDT) : งานบริหารจัดการโครงการ RDT : โทร. 0-2356-7820  Email: RDT-pmo@bot.or.th

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลระบบการชำระเงิน : งานข้อมูลการชำระเงิน : โทร. 0-2283-5170, 0-2283-6898  Email: DMD-PymtDataT@bot.or.th

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน : งานข้อมูลตลาดการเงิน : โทร. 0-2283-5173, 0-2356-7331, 0-2356-7411 Email: DMD-FinMktDataT@bot.or.th

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลสถาบันการเงิน : งานข้อมูลสถาบันการเงิน : โทร. 0-2283-5141, 0-2356-7407 Email: DMD-FIDataT@bot.or.th