แบบสำรวจ 50 : ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ​

  • แบบสำรวจ 50 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (รายเดือน)

  • แบบสำรวจ 50 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (คำถามเฉพาะกิจ)

  • คู่มือแบบสำรวจ BSI Online

  • หนังสือขอความร่วมมือจาก ธปท. อย่างเป็นทางการ เพื่อตอบแบบสำรวจ BSI