คณะกรรมการบริหารจัดการ (คบจ.)

รู้จัก ธปท.

รายชื่อคณะกรรมการ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการ

นายเมธี สุภาพงษ์

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

นายรณดล นุ่มนนท์

นายรณดล นุ่มนนท์

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย

นางสาวดารณี แซ่จู

นางสาวดารณี แซ่จู

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์