คณะกรรมการบริหารจัดการ (คบจ.)

รู้จัก ธปท.

รายชื่อคณะกรรมการ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการ

นายรณดล นุ่มนนท์

นายรณดล นุ่มนนท์

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร

นางอลิศรา มหาสันทนะ

นางอลิศรา มหาสันทนะ

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์

นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ

นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย