​พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 กฎหมายว่าด้วยการควบคุม กำกับหรือห้ามการปฏิบัติกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินหรือการอื่นซึ่งมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าในรูปใด อ่านต่อ

พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th