​พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ​มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการเงินมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง มีความระมัดระวังไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เงินฝากของประชาชน มีเกณฑ์การกำกับเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ฝากเงิน อ่านต่อ

พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th