สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินของไทย 

โครงสร้างระบบสถาบันการเงินของไทย

ระบบสถาบันการเงินทำหน้าที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยเป็นตัวกลางระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการทางการเงินและชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

  • โครงสร้างระบบสถาบันการเงินไทย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

  • ธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.