รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ

ธปท. ได้จัดทำ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำแบบสำรวจภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ (Credit Conditions Survey) ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Banks) โดยสำรวจเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อที่ครบถ้วนและลึกมากยิ่งขึ้น

No Debt

วัตถุประสงค์ ธปท

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำแบบสำรวจภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ (Credit Conditions Survey) ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Banks) โดยสำรวจเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อที่ครบถ้วนและลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารกลางในหลายประเทศได้ทำการสำรวจดังกล่าวมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว คำถามในแบบสำรวจแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

 

1) อุปทานของสินเชื่อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้มงวดของมาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อ ปัจจัยที่มีผลกระทบ รวมทั้ง เงื่อนไขการให้สินเชื่อ

 

2) อุปสงค์ของสินเชื่อ ซึ่งสอบถามถึงภาวะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อ และ

 

3) แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อในไตรมาสข้างหน้าว่าจะมีทิศทางเข้มงวดมากน้อยเพียงใด ความต้องการสินเชื่อเป็นอย่างไร รวมทั้งความกังวลต่อคุณภาพสินเชื่อเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ นอกจากนี้ จะมีการสอบถามประเด็นพิเศษเพิ่มเติมในบางโอกาส

 

การสำรวจนี้ เริ่มสำรวจครั้งแรกในเดือนมกราคม 2551 ธปท.ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 25 แห่ง และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 ได้เพิ่มการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่ธนาคาร (Non-banks) อีก 24 แห่ง เพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน

 • ตารางข้อมูลการสำรวจภาวการณ์ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ไตรมาส 1/2567

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน ปี 2567

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 1/2567 และแนวโน้มในไตรมาส 2/2567

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน ปี 2566

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 4/2566 และแนวโน้มในไตรมาส 1/2567

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 3/2566 และแนวโน้มในไตรมาส 4/2566

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 2/2566 และแนวโน้มในไตรมาส 3/2566

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 1/2566 และแนวโน้มในไตรมาส 2/2566

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน ปี 2565

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 4/2565 และแนวโน้มในไตรมาส 1/2566

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 3/2565 และแนวโน้มในไตรมาส 4/2565

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 2/2565 และแนวโน้มในไตรมาส 3/2565

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 1/2565 และแนวโน้มในไตรมาส 2/2565

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน ปี 2564

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 4/2564 และแนวโน้มในไตรมาส 1/2565

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 3/2564 และแนวโน้มในไตรมาส 4/2564

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 2/2564 และแนวโน้มในไตรมาส 3/2564

 • รายงานภาวะสินเชื่อของสถาบันการเงินในไตรมาส 1/2564 และแนวโน้มในไตรมาส 2/2564