มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชาติ แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหา เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากต้องออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันควร จากสาเหตุสำคัญ คือความยากจน ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ และยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาทางการศึกษา และสืบทอดเจตนารมณ์ที่มีมาตั้งแต่อดีตผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน มูลนิธิฯ ได้รับประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 494 ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

 

 

 

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 

MOU

 

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ประธานกรรมการมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 

     ปัจจุบัน มูลนิธิ 50 ปี ธปท. ให้การส่งเสริมความเสมอภาคให้กับนักเรียนให้ได้รับการศึกษาต่อหลังเรียนจบภาคบังคับผ่านโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ. หลักสูตร ปวช. ถึง ปวส. 5 ปี / ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา 2 ปี และระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนทำงานที่จะมีบทบาทมากขึ้นในโลกยุคใหม่ ทั้งเรื่องดิจิทัล และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้มีทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และรอดจากการเป็นแรงงานทักษะต่ำ ซึ่งจะมีผลต่อการหลุดออกจากกับดักความยากจนข้ามรุ่นได้

 

 

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา กับ มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 494 ของประกาศกระทรวงการคลัง
ผู้บริจาคเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

Edonation

การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียน และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน … ทุกคนควรได้รับการศึกษาตามแต่ความถนัดของตนจน ‘สุดความสามารถ’ ของแต่ละคน"

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2508)
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

Puey

คณะกรรมการมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

Chayawadee

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

ประธานกรรมการ

Somruedee

นางสมฤดี รังสิยาภรณ์รัตน์

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

Chitkasim

นายจิตเกษม พรประพันธ์

รองประธานกรรมการ

พีรจิต

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

กรรมการ

จิรานุวัฒน์

นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ

กรรมการ

ธาดา

นายธาดา อายุเกษม

กรรมการ

นฎา

นางสาวนฎา วะสี

กรรมการ

พรเพ็ญ

นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย

กรรมการและเลขานุการ

 

ผลการดำเนินงานตลอด 30 ปีที่ผ่านมามีนักเรียนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับทุนช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ไปแล้วกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ มูลนิธิฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้แก่ทรัพยากรบุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล วิศวกร ทันตแพทย์ ครู อาจารย์ บุคลากรในภาคบริการ การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

 

วีดีโอแนะนำมูลนิธิ 50 ปี ธปท.

มูลนิธิ 50 ปี ธปท.

30 ต.ค. 2566

มูลนิธิ 50 ปี ธปท.

13 ก.ค. 2566