พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมี​การพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

พันธกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

quote with image

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

img1