ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ล่าสุดของ ธปท

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ ธปท. ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียด