กฎหมายและประกาศ

ค้นหากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่ ธปท.  ใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงกฎหมายที่ ธปท. เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว

ประกาศ/ ระเบียบ/ หนังสือเวียน

ประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง ที่ออกโดย ธปท. เพื่อดูแลให้การดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงินเป็นไปอย่างเรียบร้อย

test

กฎหมาย/กฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับ ธปท.

อ่านต่อ

ธปท. เปิดรับฟังความคิดเห็น

ร่างกฎเกณฑ์/แนวนโยบาย ธปท.

เพื่อให้การออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ ของ ธปท. เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สร้างภาระแก่ภาคธุรกิจและประชาชนเกินความจำเป็น ขณะที่ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ 

 

ธปท. จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

hand

peopleengagement

ธปท. เผยแพร่การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์

เพื่อให้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ ธปท. มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนสามารถทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรม ไม่สร้างภาระทั้งต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเกินความจำเป็น ขณะที่ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือดำเนินการได้ตามภารกิจของ ธปท. 

 

ธปท.จึงได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบรวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

hand

สรุปผลการปรับเป็นพินัยประจำปี

สรุปผลการปรับเป็นพินัยตามกฎหมายของ ธปท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

enforce

สารบัญประกาศและแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย