การเงินดิจิทัล
(Digital)

หัวข้อที่น่าสนใจ

ภายใต้แนวนโยบายภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ภาคการเงินสามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินภายใต้ 3 หลักการสำคัญ ได้แก่ เปิดกว้างในการแข่งขัน (Open Competition) เปิดกว้างให้ผู้ให้บริการกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (Open Infrastructure) และเปิดกว้างให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data)