การเงินเพื่อ
ครัวเรือนและ SME

แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

“มาตรการที่ผ่านมาและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอาจยังไม่เพียงพอให้ระดับหนี้ครัวเรือนลดลงต่ำกว่าระดับที่ต้องเฝ้าระวัง (80%) ซึ่งจะฉุดรั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจ เสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เกิดปัญหาอื่น”

“ธปท. ได้เผยแพร่ directional paper มาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อสื่อสารแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวที่ครอบคลุมการแก้หนี้เดิม การดูแลการปล่อยหนี้ใหม่ให้มีคุณภาพ และการวางรากฐานที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนเห็นทิศทางข้างหน้าและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน”

“การแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน ต้องทำครบวงจร ก่อนเป็นหนี้ ขณะเป็นหนี้ เมื่อหนี้มีปัญหา ทำถูกหลักการ กล่าวคือ ตรงจุด: เหมาะกับสถานการณ์/ปัญหาของลูกหนี้ ไม่สร้างภาระเพิ่ม: ไม่พักชำระหนี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ไม่ลดโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ: ไม่ลบประวัติข้อมูลเครดิต ตั้งใจจริง: เจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมใจกันแก้ปัญหา และ ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เจ้าหนี้ภาคเอกชน และลูกหนี้” 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

  • แถลงข่าวการเผยแพร่ Directional Paper

  • เอกสาร Media Briefing - Directional Paper แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน