ติดต่อสอบถาม

งานข้อมูลสถิติการเงิน :  โทร. 0-2283-5125, 0-2283-5622  Email: MonetaryStat-DMD@bot.or.th