ติดต่อสอบถาม

งานข้อมูลสถิติการเงิน :  โทร. 0-2283-5125 , 0-2283-5622  Email: DMD-MonetaryStat@bot.or.th