กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้ถูกจัดตั้งเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

พันธกิจของเรา

การเตรียมพร้อมรองรับการดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหา สง. ได้อย่างทันการณ์  การบริหารจัดการหนี้ FIDF ตาม พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้ฯ ปี 2555  และการติดตาม/บริหารทรัพย์สินคงเหลือจากการเข้าแก้ไขปัญหา สง. ในอดีต

เรื่องน่าสนใจ

 

  • 1.

    หนังสือ "หนึ่งทศวรรษ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน"

     กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2528 มีหน้าที่โดยตรงในการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ร้ายแรงในระบบสถาบันการเงิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนฯ มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของสถาบันการเงินหลายแห่ง กล่าวคือ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขฐานะและการดำเนินงานของสถาบันการเงินให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือเป็นรายสถาบันตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น กล่าวได้ว่าการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาไม่ให้รุนแรงและมีผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินโดยรวม สถาบันการเงินหลายแห่งที่กองทุนฯ เข้าไปฟื้นฟูฐานะมีการดำเนินงานที่มั่นคงขึ้นเป็นลำดับ จนกองทุนฯ สามารถถอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้ในที่สุด ทำให้ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนฯ <<< อ่านเพิ่มเติม >>>

 

 

หนังสือหนึ่งทศวรรษกองทุนฯ

   

  • 2.

    หนังสือ "30 ปี กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน"

     หนังสือ "30 ปี กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน" นี้  ถูกจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อเผยแพร่ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟู ภารกิจและความรับผิดชอบของกองทุนฯ ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงินและสถาบันการเงิน การติดตามและบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการหนี้เงินกู้ตามพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555

     นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมองค์ความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์และหาอ่านได้ยาก อาทิ ประวัติความเป็นมาของระบบสถาบันการเงินไทย พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสถาบันการเงินในวิกฤตครั้งใหญ่ปี พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกกันว่า "วิกฤตต้มยำกุ้ง" และผลการศึกษาการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินในต่างประเทศมาแสดงไว้ด้วย <<< อ่านเพิ่มเติม >>>

หนังสือ 30 ปี กองทุนฯ

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง