กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Financial Institutions Development Fund (FIDF)

พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด

 • พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 (ฉบับ Update ล่าสุด)

 • พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561

 • พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541

 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2528

 • พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555

 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 • พระราชกำหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา พ.ศ. 2545

 • พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545

 • พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

 • พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

 • พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550

 • พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549

 • พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544

 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

 • พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

 • พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540

 • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 • พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

ประกาศกองทุนฯ

 • 8 ก.ย. 2566 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน

 • 4 พ.ย. 2565 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน

 • 19 ก.ค. 2564 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน

 • 14 ก.ย. 2560 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน

 • 1 ต.ค. 2558 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน

 • 1 ต.ค. 2557 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน

 • 1 ต.ค. 2556 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน

อื่น ๆ

 • 22 มิ.ย. 2566 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2566

 • 15 พ.ค. 2555 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราเงินนำส่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการส่งเงินนำส่งและการนำส่งเงินเพิ่มเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 • 25 ส.ค. 2551 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงิน