การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์

เพื่อให้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ ธปท. มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนสามารถทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรม ไม่สร้างภาระทั้งต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเกินความจำเป็น ขณะที่ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือดำเนินการได้ตามภารกิจของ ธปท. 

 

ธปท.จึงได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบรวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ธปท. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ ดังนี้

การประเมินผลสัมฤทธิ์