การเงินเพื่อความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคการเงินกับความยั่งยืน

ภาคการเงินในฐานะที่เป็นตัวกลางในการจัดสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของประเทศ โดยปัจจุบันหน่วยงานในภาคการเงินได้เริ่มนำแนวคิดการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) มาผนวกในกลยุทธ์การทำธุรกิจ ในทุกกระบวนการอย่างจริงจัง

คณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงินได้ร่วมกันเผยแพร่แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้าน sustainable finance ในภาคการเงินไทย

BG-Green

ทิศทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย

Directional Paper

Taxonomy

Data & Disclosure

Incentives

Capacity Building

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติม

ทีมการธนาคารเพื่อความยั่งยืน

0 2283 6687 / 0 2283 5665

Sustainability@bot.or.th