นโยบายการใช้คุกกี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย

     นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (คุกกี้) ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (เว็บไซต์) ที่อยู่ภายใต้การควบคุมและการจัดการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำหรับให้ผู้ใช้งาน (ท่าน) มีความเข้าใจถึงนิยาม วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ การจัดการคุกกี้ ตลอดจนการทบทวนนโยบายและช่องทางติดต่อของ ธปท. 

 

     คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของ ธปท. จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (เช่น Smart device) ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้จะมีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่าน และทำให้การทำงานของเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

     ธปท. จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของ ธปท. เช่น IP Address เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

     2.2 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ ธปท. เข้าใจถึงความสนใจและการเข้าใช้บริการของผู้เกี่ยวข้อง  

     2.3 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรพัฒนาปรับปรุง           

     ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาแนวทางในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ของ ธปท. เพิ่มเติมได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data privacy policy) ธปท.  

     ธปท. มีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องตามตารางรายชื่อด้านล่าง โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2. บางประการหรือหลายประการรวมกัน         

รายชื่อURL ของเว็บไซต์
   ธปท.   www.bot.or.th
​   ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.   www.botlc.or.th
​   สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์   www.pier.or.th
   คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต   www.creditinfocommittee.or.th
   คณะกรรมการตลาดการเงินไทย    www.tfmc.or.th
   ​ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย   www.tfiic.org
​   บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNET)   iservice.bot.or.th

   

     รายชื่อเว็บไซต์ของ ธปท. ที่ไม่มีการใช้คุกกี้

รายชื่อURL ของเว็บไซต์
   อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน   www.thaifxrates.net

 

     เว็บไซต์ ธปท. มีการใช้คุกกี้ทั้งของ ธปท. (First-party cookies)  และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third-party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ ธปท. ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของ ธปท. 

     4.1 คุกกี้ที่ ธปท. ใช้ จำแนกตามระยะเวลาในการจัดเก็บได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

         (1) Session cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ธปท. และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ 

         (2) Persistent cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออกจากฮาร์ดดิสก์ (hard disk) หรือจากอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ธปท. จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

     4.2 คุกกี้ที่ ธปท. ใช้ จำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

         (1) คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการ (Strictly necessary cookies)   

            คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานหรือการให้บริการพื้นฐานของเว็บไซต์ ธปท. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์  อาทิ การระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชม (visitor identification) การเชื่อมต่อข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้งาน (ID synchronization) การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน (segmentation) การประมวลผล (modeling) การแสดงผลบนเว็บไซต์ (reporting) ซึ่งหากปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ธปท. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้ (ตัวอย่างคุกกี้ที่ใช้งาน : Audience Manager)

         (2) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Preferences or Functionality cookies) 

             คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ธปท. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านสำหรับการเข้าสู่ระบบต่าง ๆ หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาที่แสดงผลบนหน้าเพจ รวมทั้งจัดเก็บประวัติการค้นหา (search) บนเว็บไซต์ ซึ่งการปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ (ตัวอย่างคุกกี้ที่ใช้งาน : Search and Promote cookies)

         (3) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Statistics or Performance cookies) 

             คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ ธปท. เห็นการปฏิสัมพันธ์ของท่านในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ธปท. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการระบุและจดจำผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลด้านอื่น ๆ โดย ธปท. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสนอแผนกิจกรรม (campaign) ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น โดยไม่สามารถระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งการปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ธปท. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้  (ตัวอย่างคุกกี้ที่ใช้งาน : Analytics cookies, Experience Cloud cookies, Target cookies, Data Workbench cookies และ Scene7 cookies)

         (4) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Marketing cookies)  

             คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานออนไลน์และเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม รวมทั้งการระบุตัวผู้ใช้งาน เพื่อนำเสนอบริการบนเว็บไซต์ ธปท. และเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ธปท. ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และส่งผลให้การนำเสนอข้อมูลไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน รวมทั้งอาจส่งผลต่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ ธปท. และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน (ตัวอย่างคุกกี้ที่ใช้งาน : Targeting cookies, Data Connector cookies และ Advertising Cloud cookies)

     เบราว์เซอร์โดยทั่วไป จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้บนเว็บไซต์ ธปท. ได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ซึ่ง ธปท. ได้อำนวยความสะดวกด้วยการรวบรวมลิงก์ (Uniform Resource Locator : URL) ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ตามตารางด้านล่าง ซึ่งจะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์นั้น 

     อนึ่ง ธปท. ขอสงวนสิทธิในกรณีที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ตามลิงก์ URL ด้านล่างนี้ โดย ธปท. ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวของท่าน เนื่องจาก ธปท. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์นั้น และการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยอิสระของท่านเอง 

​ชื่อเบราว์เซอร์ รายละเอียดข้อมูลการจัดการคุกกี้ 
​   Internet Explorer    ​อ่านรายละเอียด
   Microsoft Edge​   อ่านรายละเอียด
   Google Chrome    ​อ่านรายละเอียด
​   Mozilla Firefox   อ่านรายละเอียด
​   Safari ​   อ่านรายละเอียด
​   Safari iOS   อ่านรายละเอียด
​   Android​   อ่านรายละเอียด
​   Opera ​   อ่านรายละเอียด

     

     ทั้งนี้ หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่า บางส่วนของเว็บไซต์ ธปท. จะไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ 

     เว็บไซต์ของ ธปท. อาจมีลิงก์ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ ธปท. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ ธปท. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวด้วย

     ธปท. จะพิจารณาทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้นโยบายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดย ธปท. จะเผยแพร่นโยบายฉบับที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ของ ธปท. ต่อไป 

     กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือประเด็นสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ธปท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ธปท. 
     สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม  
                     273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200   
     อีเมล : DPO@bot.or.th