ความเป็นมาของโครงการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่เยาวชนอาชีวศึกษา จึงได้จัดการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ Fin. ดี We Can Do !!! (Fin. ดีฯ) บนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ” ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเยาวชนอาชีวศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ทางการเงินและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้เป็น Change Agent ที่สามารถให้ข้อแนะนำในการจัดการด้านการเงินของนักเรียนนักศึกษาภายในสถานศึกษา รวมถึงสร้างแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงินที่ดีให้แก่เยาวชนอาชีวศึกษา 

fin-d-we-can-do-ss4

alt5

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

โครงการ Fin. ดีฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 250 แห่ง ซึ่งสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างก็ได้รับความรู้ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่เยาวชนอาชีวศึกษา โดยเห็นได้จากการมีพฤติกรรมการออมที่ดีขึ้นสามารถตอบโจทย์เป้าหมายที่หลากหลายในชีวิตได้ ประกอบกับการจัดเวทีเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายกับต่างสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอผลงานที่หลากหลาย

ในปี 2566 โครงการ Fin. ดีฯ ได้ยกระดับการจัดประกวดผลงานจากที่ดำเนินการจัดโดย ธปท. มาเป็นส่วนหนึ่งของงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ “Fin. ดี We Can Do!!!” โดยมีแนวทางการดำเนินโครงการในรูปแบบ “บ่มเพาะ สร้างแกนนำ สู่เครือข่ายที่ยั่งยืน”

alt5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

  • การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน - ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2566

  • สื่อการสอนและคลิปการบรรยายกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ทางการเงิน (28-29 มิ.ย. 66)

  • รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2566

  • เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! ปีการศึกษา 2566 (พ.ย. 66)

  • งานประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ “Fin. ดี We Can Do!!!” ร่วมกับ อวท. วันที่ 23 พ.ค. 2566