หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน

ธปท. ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ให้ทําหน้าที่กํากับดูแลการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

1. เพื่อรวบรวมเงินตราต่างประเทศไว้ในแหล่งกลาง

2. เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

3. เพื่อป้องกันการโอนทุนออกนอกประเทศ

4. เพื่อรักษาค่าภายนอกของเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไว้ให้มั่นคง

fx-regulations

ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราต่างประเทศทุกประเภทจะต้องกระทำกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...

ฺBuilding

มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

เพื่อกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทระหว่างสถาบันการเงินในประเทศกับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน...

building

ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับประมวล)

ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับประมวล) ที่เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ฺBuilding

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Call Center) 0-2356-7799

กลับสู่ด้านบน