ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราต่างประเทศทุกประเภทจะต้องกระทำกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แก่

นิติบุคคลรับอนุญาต (Authorized Juristic Persons)

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศทุกประเภท ได้แก่ การซื้อ ขาย ฝาก ถอน โอน หรือให้กู้เงินตราต่างประเทศ กับลูกค้า

ฺBuilding

บุคคลรับอนุญาต (Authorized Money Changers)

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

exchange rate

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Authorized Money Transfer Agents)

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการโอนหรือรับโอนเงินระหว่างประเทศ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

transfer

ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) 

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้กับบริษัทในเครือทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยมีขอบเขตการประกอบธุรกิจ 4 ขอบเขต.....

Graph Coins building

Banknote

บริษัทรับอนุญาต (Authorized Companies)

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายเช็คเดินทาง ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ฺBuilding

นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Brokers)

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าที่จะซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

give and take envelope

บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต (Authorized Securities Companies)

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์

stock

ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (Foreign Exchange E-Money Operators)

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ (e-money) เพื่อชำระหรือรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการกับต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

mobile payment

hand and graph

ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Futures Operators)

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประกอบด้วย (1) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (2) สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (3) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

graph

การดำเนินการภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565)

ministerial regulations