บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์

รายละเอียด

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

  • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

  • 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

  • 2. หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต)

  • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต)

  • 4. คำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

  • 5. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาต)

  • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง)

  • รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต