ทุนการศึกษา

ธปท. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน Economics, ด้าน Finance, ด้าน Digital/Technology เป็นต้น ซึ่ง ธปท. จะเน้นให้ทุนในสาขาวิชาที่หายากและขาดแคลน รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์ภารกิจการทำงานของ ธปท. ในอนาคตมากขึ้น

 

ทุนสำหรับพนักงาน

เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธปท. ได้แก่ ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศตามสาขาวิชาและประเทศที่กำหนด 

 

ทุนสำหรับบุคคลภายนอก

เพื่อการสรรหาบุคลากร และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สังคม  ได้แก่ 

- ทุนที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

                      - ทุนแข่งขัน (ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป)

                      - ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ)

                      - ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship for Thai Students (ศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญา

                        เอก ณ London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ

 

- ทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

                      - ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

                      - ทุนดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

                      - ทุน ปี 2 - ปี 4 ในประเทศ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศ)