รายงานประจำปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

.

ธปท. จัดทำรายงานประจำปี ตามมาตรา 57 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธปท. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 

รายงานประจำปี ธปท. ฉบับล่าสุด

รายงานประจำปี 2566

Ensuring Resiliency เศรษฐกิจไทยบนเส้นทางการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

annualreport2566