ความรู้เรื่องการเงินดิจิทัล Digital Financial Literacy

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการใช้บริการทางการเงินเป็นอย่างมาก แม้จะถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวก แต่ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากความซับซ้อน จึงต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อการใช้อย่างมั่นใจได้ประโยชน์สูงสุด