รายงานแนวโน้มธุรกิจ

รายงานแนวโน้มธุรกิจ

ธปท. ได้จัดทำ “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ” (Economic/Business Information Exchange Program) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ รวมทั้ง การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน โครงการนี้จึงถือเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อช่วยเสริมการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ที่ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการเศรษฐกิจ ​

test

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่าง ธปท. กับภาคธุรกิจ (Business Liaison Program)

 

          ธปท. ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจ จึงริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่าง ธปท. กับภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ (Business Liaison Program) ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

          คณะผู้แทนจาก ธปท. ทั้งสำนักงานใหญ่และ 3 สำนักงานภาค ได้แก่ สำนักงานภาคเหนือ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงานภาคใต้ ลงพื้นที่เพื่อพบปะและพูดคุยกับผู้ประกอบธุรกิจในสาขาต่าง ๆ รวมถึงสมาคม องค์กร และหน่วยงานของรัฐกว่า 800 แห่งต่อปี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาวะและแนวโน้มธุรกิจ โดยคณะผู้แทนจะประมวลข้อมูลเพื่อสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจและนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกอบการพิจารณาตัดสินใจนโยบายการเงิน รวมถึงเป็นเสียงสะท้อนความเห็นและมุมมองของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

 

          ภายใต้โครงการนี้ ธปท. ได้จัดทำ "รายงานแนวโน้มธุรกิจ" ของประเทศและแต่ละภูมิภาค เพื่อสะท้อนภาวะและแนวโน้มธุรกิจในภาพรวมสำหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. เป็นประจำทุกสิ้นเดือนแรกของไตรมาส

 

 

รายงานแนวโน้มธุรกิจ 2567

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2567 และแนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2567

รายงานแนวโน้มธุรกิจ 2566

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 4 ปี 2566 และแนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2567

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 3 ปี 2566 และแนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2566

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 2 ปี 2566 และแนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2566

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2566 และแนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2566

รายงานแนวโน้มธุรกิจ 2565

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 4 ปี 2565 และแนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2566

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2565

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 2 ปี 2565 และแนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2565

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2565

รายงานแนวโน้มธุรกิจ 2564

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 4 ปี 2564 และแนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2565

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 3 ปี 2564 และแนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2564

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 2 ปี 2564 และแนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2564

 • ภาวะธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2564 และแนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2564

คณะผู้แทน BLP ธปท. (สำนักงานใหญ่)

ประกอบด้วย 26 จังหวัด กรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา และ อ่างทอง

ณัฐอร เบญจปฐมรงค์

ณัฐอร เบญจปฐมรงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค​ สำนักงานใหญ่ email: NuthaonB@bot.or.th​ โทรศัพท์ 0-2356-7861

ณัคนางค์ กุลนาถศิริ

ณัคนางค์ กุลนาถศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานใหญ่ email: NakananK@bot.or.th โทรศัพท์ 0-2283-6639

คณะผู้แทน BLP ธปท. (สำนักงานภาคเหนือ)

ประกอบด้วย 17 จังหวัด กำแพงเพชร เชียงราย เชืยงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา แพร่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ อุทัยธานี

วรินธร ชัยวิวัธน์

วรินธร ชัยวิวัธน์

รองผู้อำนวยการ งานเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักงานภาคเหนือ email: VarintoT@bot.or.th โทรศัพท์ 0-5393-1131

ศิริพร ศิริปัญญวัฒน์

ศิริพร ศิริปัญญวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักงานภาคเหนือ email: SiripoSi@bot.or.th​​ โทรศัพท์ 0-5393-1091

คณะผู้แทน BLP ธปท. (สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประกอบด้วย 20 จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และ อุบลราชธานี

นพดล บูรณะธนัง

นพดล บูรณะธนัง

รองผู้อำนวยการ งานเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ email: NoppadoB@bot.or.th โทรศัพท์ 0-4391-3500​​

เบญจมาศ โคตรหนองบัว

เบญจมาศ โคตรหนองบัว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ email: Benjamak@bot.or.th โทรศัพท์ 0-4391-3520

พัสเกนทร์ พยัตติกุล

พัสเกนทร์ พยัตติกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ email: patsagap@bot.or.th โทรศัพท์ 0-4391-3510

คณะผู้แทน BLP ธปท. (สำนักงานภาคใต้)

ประกอบด้วย 14 จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนองสงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี

พสุธา ระวังสุข

พสุธา ระวังสุข

รองผู้อำนวยการ งานเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักงานภาคใต้ email: PasuthaR@bot.or.th โทรศัพท์ 0-7443-4840

จุฬารัตน์ โฆษะโก

จุฬารัตน์ โฆษะโก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักงานภาคใต้ email: JULARATK@bot.or.th โทรศัพท์ 0-7443-4860