Responsible Employer

เสริมสุขภาพการเงินดีในที่ทำงาน

ทำไมการส่งเสริมสุขภาพการเงินที่ดีในที่ทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ

       วัยทำงานเป็นช่วงชีวิตที่มีความท้าทายด้านการเงินในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินที่ส่งกลับบ้านทุกเดือน ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่อย่างเช่นค่าเทอมลูกและค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ที่สูงวัย รวมไปถึงภาระหนี้สินต่าง ๆ เช่น บ้าน รถ ซึ่งในความเป็นจริง หลายคนยังไม่สามารถ “ใช้น้อยกว่าที่หาได้” จึงต้องพึ่งพาสินเชื่อหรือเงินกู้เพิ่มเติมจากบริการบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ไปจนถึงหนี้นอกระบบเพื่อมาแก้ไขปัญหาเงินไม่พอใช้จ่าย ส่งผลให้หลายคนมีภาระหนี้สินพอกพูนมากมากเกินกำลัง และไม่มีเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณและเพื่อทำตามความฝันของตัวเอง หากคนทำงานมีความกังวลเรื่องการเงินจนรุมเร้าจิตใจและไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่หรือต้องขาดงานเพื่อหนีหนี้ก็อาจกระทบกับคุณภาพในการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพและผลประกอบการของนายจ้างได้ในที่สุด

Responsible Employer

เป็นบทบาทที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของนายจ้างที่จะ “ยื่นมือ” ช่วยเหลือพนักงานในการป้องกันและแก้ปัญหาข้างต้นผ่านการเพิ่มความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม จนทำให้ค่าใช้จ่ายและหนี้สินอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ มีเงินออมเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ และทำเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิตได้สำเร็จตามที่ตั้งใจ พนักงานมีพลังที่จะมุ่งความใส่ใจในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพเพราะไม่มีความเครียดหรือกังวลเรื่องเงินมาฉุดรั้งไว้ และมีความสุขในการทำงาน ซี่งจะส่งผลย้อนกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรให้มีผลประกอบการที่ดีได้อย่างยั่งยืน

ธปท. สนับสนุนโครงการ Responsible Employer อย่างไรบ้าง

       ธปท. พร้อมที่จะสนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือทางการเงินที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน เพื่อให้นายจ้างนำไปใช้ส่งเสริมสุขภาพการเงินของพนักงานภายในหน่วยงานของท่านต่อไป