การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

โครงสร้างกฎหมาย

เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลระบบและบริการการชำระเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ให้มีบริการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 เมษายน 2561 โดยสรุปโครงสร้างของ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้

โครงสร้างของ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

หมวด 2 ระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ (Designated Payment Systems)

เป็นการกำหนดลักษณะของระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ ได้แก่ 1) ระบบที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของระบบเพื่อรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการชำระดุล เช่น ระบบโอนเงินรายย่อย ระบบเครือข่ายบัตร ระบบการชำระดุล เป็นต้น หรือ 2) ระบบการชำระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ความเชื่อมั่นของสาธารณชน หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการชำระเงิน โดยผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินดังกล่าวต้องขออนุญาตจาก รมว.คลัง หรือ ขอขึ้นทะเบียนกับ ธปท. แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ

พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

คู่มือสำหรับประชาชน (พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน)

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือการขออนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน เข้ามาศึกษาและสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการขออนุญาต ขอความเห็นชอบ และแจ้งเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 

license-check

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอน

และถูกลงโทษทางปกครอง

ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน หรือถูกลงโทษทางปกครอง ตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม