รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน หรือถูกลงโทษทางปกครอง

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการขออนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน หรือถูกลงโทษทางปกครอง

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจรายละเอียดการเพิกถอนวันที่มีผล
บริษัท เพย์เพด จำกัด

การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร

การให้บริการรับชำระเงินแทน

มีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือระบบการชำระเงินโดยรวมของประเทศอย่างร้ายแรง ตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน 2560 มาตรา 32 วรรค 4 4 เมษายน 2567
บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร

การให้บริการรับชำระเงินแทน

บริษัทไม่ดำเนินธุรกิจตามปกติเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน 2560 มาตรา 31 เพิกถอนการอนุญาต9 เมษายน 2567
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจรายละเอียดการลงโทษทางปกครองวันที่มีผล