ระบบการชำระเงินในยุคดิจิทัล

โครงการที่ ธปท. สนับสนุน

ระบบการชำระเงินดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านการเงินให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสำเร็จในการผลักดันการใช้บริการชำระเงินดิจิทัลที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญทำให้การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงและคล่องตัวมากขึ้น เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม และมีการให้บริการชำระเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนที่เหมาะสม

เอกสารทิศทางและแนวนโยบาย

  • 15 ก.ย. 2565 - ทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงิน ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย