โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจ (ระบบ PromptBiz)

PROMPTBIZ

ยกระดับและส่งเสริมการทำธุรกิจและการชำระเงินดิจัทัล อย่างครบวงจร

PromptBiz เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินของภาคธุรกิจ ที่รองรับการเชื่อมโยงของระบบ แพลตฟอร์ม และบริการที่หลากหลาย โดยใช้ประโยชน์ของมาตรฐานข้อความการชำระเงิน ISO20022 ในการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจและข้อมูลดิจิทัล แบบ Straight-Through-Processing

PromptBiz Ecosystem

PromptBiz Ecosystem

บริการภายใต้ PromptBiz

ประกอบด้วยบริการส่ง/รับใบแจ้งหนี้ (invoice presentment) และบริการแลกเปลี่ยน e-Receipt/ e-Tax invoice กับการชำระเงิน 

ประกอบด้วยบริการที่สนับสนุนการให้สินเชื่อกับ SMEs (verify and check double financing)

Our Stakeholder

(Coming soon)

(Coming soon)