รายงานทางการเงิน

งบการเงินประจำปีของ ธปท. ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน ธปท.

รายงานทางการเงินรวมกลุ่ม ธปท. ประจำปี

รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของ ธปท. ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

ทองคำและเงินตราต่างประเทศตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติ​

  • สรุปยอดรับบริจาคทองคำและเงินตราต่างประเทศตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติ ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม: มาตรา 57 และมาตรา 59

  • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561: มาตรา 72 และมาตรา 77

ฐานะการเงินของ ธปท.

ฐานะการเงินของ ธปท. สะท้อนการดำเนินงานของธนาคารกลางตามพันธกิจหลักในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินและระบบการเงิน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ โดยหลังวิกฤตการเงินโลกปี 2551 เป็นต้นมา กลุ่มประเทศหลักได้ผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยลดอัตราดอกเบี้ยและดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ส่งผลให้มีเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามายังกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ รวมถึงประเทศไทยจำนวนมาก ประกอบกับประเทศไทยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาโดยตลอด การดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ส่งผลให้เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยหรือสินทรัพย์ต่างประเทศในงบการเงินของ ธปท. เพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น เมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลง การตีราคาสินทรัพย์ต่างประเทศให้อยู่ในรูปเงินบาท จึงทำให้เกิดผลขาดทุนหรือกำไรจากการตีราคา นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อดูดซับสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการออกตราสารหนี้หรือพันธบัตร ธปท. ทำให้เกิดดอกเบี้ยจ่าย อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนไม่ส่งผลให้ความสามารถในการทำหน้าที่ตามพันธกิจของธนาคารเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด