ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน

ธนบัตรหมุนเวียน ที่ใช้ในปัจจุบัน

ธนบัตรแบบ 17

ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท

ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท

ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท

ภาพธนบัตร

ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท

ธนบัตรแบบ 16

ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท

อ่านต่อ
ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท