แนวโน้มเศรษฐกิจ

สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ณ 31 พฤษภาคม 2566

 

                 
ร้อยละ2565*25662567
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ2.63.6 (3.6)3.8 (3.8)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป6.12.5 (2.9)2.4 (2.4)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน2.52.0 (2.4)2.0 (2.0)
                 

 

*  ข้อมูลจริง
( ) ประมาณการเดิมในรายงานนโยบายการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

 

ข้อมูลย้อนหลัง ดูได้จาก
อัตราเงินเฟ้อ: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ