แนวโน้มเศรษฐกิจ

สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ณ 29 พฤศจิกายน 2566

 

                 
ร้อยละ2565*25662567
ไม่รวม DW**
2567
รวม DW
2568
ไม่รวม DW
2568
รวม DW
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ2.62.43.23.83.12.8
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป6.11.32.02.21.92.0
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน2.51.31.21.51.31.4
                 

 

*  ข้อมูลจริง

** DW คือโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

 

ข้อมูลย้อนหลัง ดูได้จาก
อัตราเงินเฟ้อ: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ