แนวโน้มเศรษฐกิจ

สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ณ 12 มิถุนายน 2567

 

                 
ร้อยละ2566*25672568
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ1.92.63.0
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป1.20.61.3
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน1.30.50.9
                 

 

*  ข้อมูลจริง

 

ข้อมูลย้อนหลัง ดูได้จาก
อัตราเงินเฟ้อ: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ